.: متن مقررات مورد تنقيح :.

تصويبنامه دائر به اجازه وزارت امور خارجه به امضاي متن عهد نامه ازمير

     شماره 57554                                                           25/11/2535

     وزارت امور خارجه

     هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/2535 بنا به پيشنهاد شماره 18/13475 مورخ1355/10/30 وزارت امور خارجه متن عهدنامه ازمير را كه بمنظور تنظيم فعاليتها و تشكيلات همكاري عمران منطقه اي از طرف نمايندگان سه دولت ايران و تركيه و پاكستان تهيه شده و مشتمل بر يك مقدمه و سي و هشت ماده ميباشد تصويب و اجازه امضاي آنرا دادند .

        اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .

        وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير - هادي هدايتي

 

.: متن تنقيح :.

   
 

در كنفرانس سران سه مملك ايران و تركيه و پاكستان كه در تاريخ 20و21 ژوئيه1964 برابر با 28و27 تيرماه 1343 در استانبول اتخاذ گرديد سازماني بنام سازمان همكاري هاي عمران منطقه اي ( آر - سي - دي ) به منظور اهتمام بيشتر در عمران منطقه تشكيل شد و فعاليت آن براساس عهدنامه ازمير مي باشد كه در سال 1355 امضاء شده و در تاريخ 8/4/1357 به تصويب رسيده و با پيروزي انقلاب روندكار آن كند شد و سپس عضويت ايران در آن به حالت تعليق درآمد  پس از گذشت 4 سال كشورهاي عضو سازمان مذكور سازمان جديدي را در سال 1363 بنام سازمان سازمان همكاري اقتصادي اكو تشكيل دادند كه جانشين پيمان ( آر - سي - دي ) شده است و شش كشور جدا شده از شوروي سابق شامل قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان، ازبكستان و آذربايجان و همچنين كشور افغانستان از اعضاي جديد سازمان هستند و هدف اين است كه اكو از حالت يك سازمان كوچك به يك سازمان گسترده منطقه اي تبديل شود

        كشورهاي عضو اكو(E.C.O) عهدنامه ازمير را بعنوان منشور فعاليتهاي سازمان همكايهاري اقتصادي اكو قبول نموده و بر همين اساس قانون عهدنامه ازمير در تاريخ 24/6/76 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و با لازم الاجراء شدن عهدنامه اخير، عهدنامه اوليه ازمير مصوب 21/3/1355 برابر با 12 مارس 1977 و پروتكل هاي اصلاحي سالهاي 1369و 1371( 1990 و 1992) منسوخ گرديده است.

       يكي از اهداف اكو همكاي در زمينه ارتباطات و حمل و نقل مي باشد و قانون موافقت نامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي اكو مصوب 4/2/1375در همين رابطه مي باشد.

 
   
 

معرفي وكيل :: انتشارات الكترونيك :: گزيده آرا :: آرا متهافت :: تنقيح مقررات :: پرونده

 

.: علي مكرم Ali Mokaram , Tel: 88731719, 88754208 Copyright © 2011 :.