نرم افزار پرونده

- اين نرم افزار تحت شبكه با قابليت تعريف سطح دسترسي كاربران و ويژه دفاتر حقوقي وزارتخانه ها و سازمانها و وكلاي دادگستري ميباشد و داراي كليه امكانات لازم براي درج اطلاعات و طبقه بندي پرونده ها و تهيه انواع گزارشات با قابليت هائي از قبيل چاپ دادخواست و وكالتنامه و اظهارنامه و ... با انطباق كامل متون بر روي برگ هاي چاپي مخصوص و تهيه لوايح و قراردادهاي نمونه و اسكن مدارك و مستندات و .... و ياد آوري اوقات رسيدگي و نظارت پرونده ها و محاسبه خسارت تاخير تاديه و محاسبه مهريه به نرخ روز و ... ميباشد.

 

 

 

لوح فشرده بانك اطلاعات قوانين كشور

- شامل كليه قوانين و مقررات از بدو صدور فرمان مشروطيت تاكنون و نيز آراء وحدت رويه هيات هاي عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالتاداريوشورايعاليثبتو دادگاه عالي انتظامي قضات و شعب ديوان عالي كشور و سازمان تعزيرات حكومتي و بخشنامه ها و.... و داراي امكانات مختلف جستجو بوده و از جمله ويژگيهاي آن دسترسي به قوانين و مقررات مرتبط ميباشد و نسخه هاي جديد آن هر سه ماه يكبار در اول هر فصل ارائه ميگردد.

law
 

 

لوح فشرده بانك اطلاعات مقالات حقوقي

- شامل مقالات مختلف حقوقي بوده كه در نشريات مختلف كشور از سال 1329 به بعد منتشر شده و مقالات بصورت موضوعي مرتب شده اند و اين لوح داراي امكانات مختلف جستجو بوده و از جمله ويژگي هاي آن دسترسي مستقيم به متن كامل قوانين و مقرراتي است كه در متون مختلف مقالات به آنها استناد گرديده است و نسخه هاي جديد هر سه ماه يكبار و در اول هر فصل منتشر ميشوند.

article
 
 

لوح فشره بانك اطلاعات آراء دادگاهها و نظريات مشورتي

- شامل آراء وحدت رويه هيات هاي عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و شوراي عالي ثبت و هيات هاي حل اختلاف مالياتي و نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه و شعبه دادگاههاي بدوي و تجديدنظر و دادگاه عالي انتظامي قضات و شعب ديوان عالي كشور و سازمان تعزيرات حكومتي و .... و داراي امكانات مختلف جستجو از جمله جستجوي موضوعي آراء و نظريات بوده و از جمله ويژگيهاي آن دسترسي به متن كامل قوانين و مقررات مرتبط ميباشد و نسخه هاي جديد آن هر سه ماه يكبار در اول هر فصل ارائه ميگردد.

ara
 
     
 

   
   
   
 

معرفي وكيل :: انتشارات الكترونيك :: گزيده آرا :: آرا متهافت :: تنقيح مقررات :: پرونده

 

.: علي مكرم Ali Mokaram , Tel: 88731719, 88754208 Copyright © 2011 :.